Voorwaarden

Voordat u gebruik maakt van www.vindjeplek.nl adviseren wij u eerst zorgvuldig deze algemene voorwaarden te lezen. U dient www.vindjeplek.nl niet te gebruiken wanneer u met een of meerdere voorwaarden niet akkoord gaat. Door gebruik te maken van www.vindjeplek.nl, geeft de gebruiker aan in te stemmen met de Algemene voorwaarden.

Algemeen
Klantenregistratie
Toegestaan gebruik
Aansprakelijkheid
Advertentie van de woning op Vind je Plek
Eigendomsrecht
Klachten
Beschikbaarheid
Links naar websites en cookies van andere partijen
Gebruik van Cookies
Bezoekgegevens
Overige

Algemeen

www.vindjeplek.nl is een website van Vind je Plek B.V. Hierna te noemen Vind je Plek

Aanmelden dagelijks/wekelijks aanbod

Voor het ontvangen van het dagelijkse of wekelijkse aanbod van Vind je Plek dient de bezoeker akkoord te gaan met de Algemen voorwaarden. De aangesloten woningcorporaties hebben wanneer de bezoeker akkoord gaat met de Algemene voorwaarden het recht de bezoekers te benaderen via e-mail. Wilt de bezoeker dit niet dan kan deze zich later afmelden.

Toegestaan gebruik

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van Vind je Plek, dan wel van de aangeboden diensten van Vind je Plek. Wanneer u gebruik maakt van Vind je Plek dan moet u zich gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. De gebruiker kan zonder enige verplichtingen alle gegevens met betrekking tot de te koop staande onroerende goederen raadplegen. De gebruiker engageert zich er evenwel toe op geen enkele wijze de gegevens zelf verder te verspreiden of te commercialiseren. Alle informatie op Vind je Plek is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vind je Plek. Het is de gebruiker ook niet toegestaan om (de inhoud van) Vind je Plek te gebruiken voor: - handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet; - handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of goed zeden; Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of aan voornoemd toegestaan gebruik van Vind je Plek en/of haar leveranciers, behoudt Vind je Plek zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Vind je Plek, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Aansprakelijkheid

Vind je Plek is op geen enkele wijze betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Vind je Plek geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Vind je Plek kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Vind je Plek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. De door klanten van Vind je Plek aangeboden informatie wordt niet door Vind je Plek gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de website. Vind je Plek is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. Aan de vermelde gegevens op de website van Vind je Plek kan de bezoeker géén rechten ontlenen. Bezoeker en/of klant vrijwaart Vind je Plek in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De aansprakelijkheid van Vind je Plek ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Vind je Plek, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. Vind je Plek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Vind je Plek is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Advertentie van de woning

Indien de klant adverteert met een woning op de website van Vind je Plek, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Vind je Plek:
a. juist, nauwkeurig, volledig en of niet misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden;
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.
De klant vrijwaart Vind je Plek voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.
Indien de klant een advertentie van een woning plaatst op de website van Vind je Plek, geeft de klant impliciet aan, dat hij Vind je Plek voor altijd toestemming en een licentie geeft om de door de klant geplaatste foto(‘s), of (een) gedeelte(s) daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze licentie omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto(‘s) of (een) gedeelte(s) daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website www.vindjeplek.nl of via derden.
Indien de klant een woning advertentie met (een) foto(’s) plaatst op de website van Vind je Plek, garandeert de klant dat hij de foto zelf heeft gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd of is/bevat geen trucage), dat hij door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat hij dat evenmin doet door de foto aan Vind je Plek te leveren en dat het Vind je Plek vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De klant vrijwaart Vind je Plek voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Vind je Plek en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Vind je Plek.

Klachten

Klachten dienen, bij voorkeur per email informatie@vindjeplek.nl, direct doch binnen een week gemeld te worden aan Vind je Plek. Vind je Plek zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.

Hyperlink

Een hyperlink naar de startpagina van Vind je Plek mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Vind je Plek stelt het wel op prijs wanneer zij hiervan op de hoogte worden gesteld (via informatie@vindjeplek.nl).

Beschikbaarheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar Vind je Plek garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, beschikbaar, volledig en/of foutloos is. Vind je Plek garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van virussen. Vind je Plek garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u aan om contact op te nemen met de aanbieder van deze informatie.
Vind je Plek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Vind je Plek. Vind je Plek is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. De partners waar Vind je Plek mee samenwerkt, hanteren eigen privacyvoorwaarden. Vind je Plek is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet- en/of enige regelgeving.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op Vind je Plek staan hyperlinks naar andere websites. Vind je Plek is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Vind je Plek verwijst. Ook is Vind je Plek. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.
Vind je Plek is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Vind je Plek worden aangeboden. U vrijwaart Vind je Plek voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Gebruik van Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Bezoekgegevens

Op Vind je Plek worden bezoekgegevens opgeslagen zodat Vind je Plek haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele bezoeker.

Overige

Vind je Plek behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen. De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Vind je Plek en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Vind je Plek B.V. Emmaweg 7 603AK Maarssen KvK 53676866

Altijd op de hoogte van
betaalbaar woningaanbod?
Schrijf je in